Jak przygotować pliki?
Certyfikat FSC
element dekoracji
o_firmie oferta portfolio slowniczek ctp kontakt sungraf_logo
 
przygotowanie matryc ctp
 

Naœwietlarnia CTP - Warszawa

 
Przygotowanie matryc CTP

Firma Poligraficzna SUNGRAF sp.j  proponuje Państwu usługi w zakresie przygotowania matryc CTP.

Z dniem 01.06.2010  uruchomiliśmy nowoczesny system przygotowania matryc CTP firmy Kodak.

Instalacja  maszyny Trendsetter 400 umożliwia produkcję  płyt bezprocesowych w technologii Thermal Direct do formatu B2.


Przykładowe ceny naświetlania matryc .

Ostateczna cena zależy od ilości świeconych płyt miesięcznie i jest indywidualnie ustalana.
Przy stałej współpracy transport gratis.

Maszyna KBA płyta 575 x 745 mm - od 25 z³
Maszyna Dominant/Polly płyta 530 x 650 mm - od 23 z³

Tylko u nas impozycja (montaż) w cenie płyt.

 
 

Eliminują potrzebę obróbki chemicznej płyty po naniesieniu obrazu.

Płyty bezprocesowe Kodak Thermal Direct wywoływane są na maszynach drukarskich, dzięki czemu wyeliminowano potrzebę stosowania procesora płyt. Wyobraź sobie co ominiesz: koszty zakupu i utrzymywania procesora, prowadzenia linii zasilania elektrycznego i podłączeń do instalacji wodnej, koszty odczynników (zakupu, przechowywania, przygotowania i usuwania). Wszystko to Ciebie nie dotyczy. Płyty Thermal Direct nie wymagają nawet płukania,czyszczenia ani gumowania. Wystarczy je naświetlić, zainstalować na maszynie drukarskiej i przystapić do drukowania.

Szybsze przygotowanie płyt oznacza większą wydajność.

Cykl wykonania płyt Thermal Direct jest krótszy. Mówiac krótko, skrócony cykl produkcyjny, płyty te zapewniają wzrost wydajności, jakiej potrzebujesz dla zwiększenia efektywnoœci i zysków.

Uproszczenie prac przy jakości, jaką zapewnia system termiczny CTP.

Płyty Kodak Thermal Direct, zapewniają jakość, rozdzielczość, dokładność, niezawodność i powtarzalność, jakiej oczekuje siê od płyt termicznych Kodak, bez potrzeby instalowania i utrzymywania procesora płyt. Eliminacja chemicznej obróbki płyt nie tylko usuwa centrum kosztów, lecz równie zródło niestabilności. Dzięki płytom Thermal Direct, obraz naniesiony w naświelarce całkiem prosto przekształca się w obraz uzyskany na maszynie drukarskiej.

Łatwość ustawienia, ³atwoœæ usuniêcia.

System CTP stosuj¹cy p³yty Thermal Direct jest ³atwy w ustawieniu co procentuje oszczednoœciami czasu i pieniêdzy. P³yty te mog¹ byæ naœwietlane przez wiêkszoœæ z naœwietlarek termicznych po wykonaniu minimalnych ustawieñ parametrów nanoszenia obrazu. Ich tradycyjnie uziarniona i anodyzowana powierzchnia aluminiowa ma przyjazny widok i odczucie, jak równie cechuje siê du¿¹ tolerancj¹ na naœwietlanie.

Odpowiedzialnoœæ za œrodowisko.

Brak procesora p³yt oznacza brak odpadów po procesorze. Po¿egnaj siê z neutralizacj¹ oraz procedurami wstêpnego uzdatniania. P³yty Thermal Direct eliminuj¹ wszystkie problemy zwi¹zane z obróbk¹ i sk³adowaniem odpadów.

Przesz³oœæ i przysz³oœæ innowacji.

Kodak jest œwiatowym liderem wsród producentów p³yt cyfrowych. Termiczna technologie CTP wynaleŸlismy w roku 1995, co od tej pory stanowi dla nas zobowi¹zanie do dostarczania innowacyjnych rozwiazañ w zakresie p³yt cyfrowych. Technologia zastosowana w p³ytach Kodak Thermal Direct ustanowi³a nowy standard w bezprocesowym termicznym nanoszeniu obrazu
.

 

 
element dekoracji
©2017 Firma Poligraficzna "SUNGRAF" Spółka jawna